Thursday, June 18, 2015

Tuesday, March 3, 2015

1. Teki baahl faee le:ee ba lus baahl ba siadra umasi?

Fele: fuun keefalus wii fuun greefelus ymasra  


2. Bal aan daniab "neoduusniati" le:eedeevania?

um... fuun kia baahl neoduusniat faee lee deeva yneot sa ia !  yahl peegani, yahl yaundi- inee aan balnia aan skra jeed... aan.. ras?

3. Teki faee ta wwaran, pal ba le:eesahl, fuun ba le:eemas siadra? A skra kia?

Eera yneot tsiald! Um.. Fii aan ypasi-ig aan mii, ymii-ig aan... fuun atlanta ymas siadra. baahl ba wwar ba erini siad faee ta ivin otiab esraug, wii pal nee ba oahl natsmaon wenain oahl a eerain 4. Fii aan gre mon le:eetemeeaaig aan jten, wii fuun jaen oahl pee le:eetemeeaaig aan sa aan jae a hiakt, kahami ba tjereb aan ahl fuun op sanab kasadei, tekin oahlig jeeguu?

Fele: ydeevaa aan fuun ba toesi ymasigra aan sa hiakt. Fuun ba ysa skra ba sriit gesoi me, wii skra aan faee ama me baahl jae treei ae, a fuun ba HIAKT yneot sa aan jae. 

Ta siadin oahl... ba hispani (fuun ba ysa, a hiakt yneot sa), ba sandi (baahl ba jae ee ba nau yahl kahaesi, a inee aan fuun iat BA yneot sa hiakt aan jae), ba arabei, wii ba... sanwweeni  

5. Kia baahl ba kant ba le:iai sem biab le:eesbra? Bal aan fuun ba le:eeseewuu?

Ylasve, a siad yneot abe fuun kia baahl ba kant semi biab esbra meer ba le:ia!! Monday, February 23, 2015

ba rerda siadirai faee me baahl aan ba sandi batoka skra aan iab eswiis aan le:nial, aan wweeb eswiis aan le:leet, ee ba ba krianab ta sinan me otemeeaa aan aenra, a kahami aan iab keemania okafe.
pal mead yjjew, pal ba lee keemaa, kaahlso wwee fele:, kaahlig upuri, uu skra ka ta siadin otaenig, so inee aan iab estjere aan le:nial
a meer aan fele: ian jeeguu ta siadin, jaeb ole:eet faee ba masa, baahlnia kriani wii hiaktiso, jadasoi, ian ba sandi yraug, wii fuun sa me ysinale:, wii fian ybasra fuun skra kia jeeguu ta stalobin yma wii esma, wii ta kartabin pa memriseab espuutuu
wii yneot sara fuun fii aan balnia aan yahl jinai- kawiisii aan le:leet jeeb ba meadab keei faee me, pa ba gisabnia kahami yahlig, a ian ta siadin gre kala yahl tamoni, "fuun ba sandi otawwtade san!"  :/

Sunday, December 21, 2014ake ian me!

Piab otoneot peet
Pian fuun pee daniab otoneot mii
treesai gorasoi
jinab peetekre meer tjere
oahl iat yastan pee bambuin
beeno ba wiwi
wiis buutjale:i
meeyum noati
opeerialale: rialale: rialale:
ee lee miial, wii ee lee skee


Ba pian jwar baneot ora
opeetade ee ba masa


ygree aan feer ba miib a
paelab fele: yham
yahl katjeeri ee miiale:
bal aan pal fov baahl utesai?
jeemaasoi ba mee-e!
a ba yudatabale: iat ytekre
meekab yle:leet iat aan sin
yastabin aan peet
piab pal onj me (katovoi)
Yterialale: rialale: rialale:
ee lee miial wii ee lee skee


Ba pian jwar baneot ora
opeetade ee ba masa ---------------------Tidan kasmale:lin
faee pee, faee me
pa op awwteahl gre sriitnia


pa noia hamadan
otejeegee ta jebeen aww
a peeha opeeneot tale:l


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug ba aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun pee wii me bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee


lee iat neouketi meer kala baahl uketi
pa neotab ejj kasfasi
ba ivi bajeegee
balnia auzoi jeeb ba wwee
a pal me opeeahl ker


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug ba aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun pee wii me bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun aww bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee
awwahl jee aan katee