Sunday, December 21, 2014ake ian me!

Piab otoneot peet
Pian fuun pee daniab otoneot mii
treesai gorasoi
jinab peetekre meer tjere
oahl iat yastan pee bambuin
beeno ba wiwi
wiis buutjale:i
meeyum noati
opeerialale: rialale: rialale:
ee lee miial, wii ee lee skee


Ba pian jwar baneot ora
opeetade ee ba masa


ygree aan feer ba miib a
paelab fele: yham
yahl katjeeri ee miiale:
bal aan pal fov baahl utesai?
jeemaasoi ba mee-e!
a ba yudatabale: iat ytekre
meekab yle:leet iat aan sin
yastabin aan peet
piab pal onj me (katovoi)
Yterialale: rialale: rialale:
ee lee miial wii ee lee skee


Ba pian jwar baneot ora
opeetade ee ba masa ---------------------Tidan kasmale:lin
faee pee, faee me
pa op awwteahl gre sriitnia


pa noia hamadan
otejeegee ta jebeen aww
a peeha opeeneot tale:l


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug ba aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun pee wii me bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee


lee iat neouketi meer kala baahl uketi
pa neotab ejj kasfasi
ba ivi bajeegee
balnia auzoi jeeb ba wwee
a pal me opeeahl ker


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug ba aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun pee wii me bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun aww bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee
awwahl jee aan katee


Wednesday, December 10, 2014

kart damdani fuun tsmon kineerin


Tsmon kineerin

Feessan utjerein
seja jiifi-i faee man ivin, ee sironeen oa. 2 ¾
sejas hijasi ee japit fenmadi ba. 1
lunssas ee japit fenmadi ba. ½
awwkuus usmami kee, ee sironee ba.l 1
saga umaui ee sironeen oa. 1 ½
kuur ba. 1
usvurit fanila ee japit fenmadi ba. 1

Anauts ba
Ba magreeb ole:eemangree tu otoa. 375 F.

Pa depab keei, ba sejab jiifi-i wii ba sejasab hijasi wii lunssasab ole:.tuum.  Pal mar ba plat ba depab ole:.feer.
Pa depab erini, yes ba awwkuusab wii sagab ole:.ber, tu aan ujami obaahl.  Pa jeeb ba kuurab wii ba usvuritab fanila ole:.le:igas.  Kee gre kee pa sejab ba dep keei pa ba depab erini ole:.le:igas.  

Ba urosab ee tju japit fenmadi ba. 1 ole:.je tu bee-esuubin, wii otiab o bamab faee tsmon ole:.puutuu, giafab obaham.  Ee tsebtan ta bee-esuubin kee ole:eejjelu aan otiab otoplat siad kee.

Meer artedan otoa. 8-10 otiab ole:eered, tu aan otso pal griawan op bamee-e.  Meer artedan otoa. 2 otoahl ufeerin aan otiab feel.

Fuun Linda McClure ushaesi.

http://www.foodnetwork.com/recipes/chewy-sugar-cookies-recipe.html?oc=linkback

Tuesday, September 23, 2014

ee syuda o ba ikuseb ushaesi


Lee kuuithii ba mliiab wii ba iibuub katade le:nial!

English source: http://www.sacred-texts.com/etc/bnm/bnm46.htm


Lee kuuithii wii lee liseethii faee op osahl troukan, wii meer duusniat otian auzo osma, a fii aan fuun ba keeman osjaenia, otian onemale:ig.
“Baahl leezei ba keeman,” kasmale:ii lee liseethii. “Daniab baneot ma faee auzo ba aan biab iad. Biab iat siad kasiadigi, Ba ian ba masa aluu biab batiadra!”
“Kjja le:eele:anee jeedso,” kasmii lee kuuithii, “aan le:eeneot sa ee raug fuun ba santaara ba keeman. Fele: ymii aan awws ta thiian, fuun siad awwsa faee ba, wii aan biab otawwtiadra.”
“Jeeb baneot santaa,” basmale:iira lee liseethii. “Faee ba, kia baahl utjerei aan obama, nau ybas ia! O grawwi batel, wii damdan ba pal nee ta safpan ba bazefa. Kapasi-igi aan le:aneeso wwee awws awwma wii damdabin ba kapasi-igi aan ade ee yumat, jeed bameeaaigra aan jae fuun santaara!”
“Inee aan skra jeeb ba skra biab otawwtiadra,” Lee kuuithii rial kasmii. “Pa skeeb baneot meeaa aan jetaso wwee awws. Daniab baneot raug gado aan bal pa nee ba, wii kapasi-igi aan en aan eega damdabin ba, skra ham aan dam bamale:lig. Jeeguu oahl arasan levin, wiikiasab oma, wii lee le:ithii fuun dan basa, fuun op ba keeman gator bajin.”
“A peeha levi wii wiikiasab kamai peeahl fii aan peedeeva aan ian ba keeman peemeeaa an ora sanab. Kawiisin aan dam, otedam, a fuun aan ma siad daniab oneot sa. Inee jeeguu! Meer jeeb ba tedia otoahl kapein aan katee, a aan ma iat jeeb ba da oneot sa.”
“A wwee bal aan otosa aan nosr batoka, meer aan otian ba mlii wii ba ibuu otiab oneot mee-e aan mii aan mee-e uu nosr batoka?”
“A jeeguu oneot kateeig iat mliibin oahl jee kale:leetigin ia!,” kasmii lee liseethii, “Wii peeha faee me peeneot ahl trouka fii aan piab siad fuun op peetekeesaale:.”
Otian inee aan osnem. Meer ta uurajan op, osahl nera ta ivin, otian fuun ba keeman osnem, wii pal sem, fii aan lee liseethii ba le:yarab kale:aneeig, lee kuuithii ian nee ba grawwi kafeedig. A lee liseethii driazeeb kasle:leet wenai. Aee wii lee kuuithii osahl tasnin wii otian gator fuun keeman osnem.
Monnia ba driazee asbas, “Le:ee Kuuithii ba trouka, bal aan levi peeahl tjura aan le:anee kjja wwee meer ba le:ia?”
“Paelai yahl siad faee lee le:ia!!” Lee Kuuithii kasmale:ii.
“Meer lee mon ivi o grawwi le:eeahl… Bal aan pa ba le:yarab siad le:eeneot meeaa aan jeta?”
“A usa ymeeaa ia,” Lee kuuithii kasmii rial.
“Pa safpa ba ada me oahl dannia midin, oahl a neoduusniatin…” Asmii ba driale:zee wenai, “Wii fuun kian oahl jeegu, yneot sa fele:. Oneot ahl utedamin, a faee sa me siad daniab oneot maig… Bal aan ber me le:eetefeednia aan otiab raug?”
“Ian lee mead ivi ytefeed usbasi,” kasmii lee Kuuithii.
Ba safpa lee Liseethii pal toaara jjujjania kjjai basahl, a jeeguu ta thiiakan osahl jee gre kee wwak pal ba osahl, wii ba driazee wenai ta dabin neoduusniatin otiab ian lee Kuuithii asmee-e. Ka hiakt kassa fuun kian oahl, wii ian ba masa kajin, “Jeeguu ba keeman otiab batele:leet, wii gre ba le:leet bera batesa faee lee thiia!”
Gre jeed ian ae kasbas: “Bal aan ada pee le:agsab daeyuui kale:leet?”
“A ras,” rial asmii ba driazee wenai.
“Bal aan biab yahl ufeeri aan par?”
“Usa a ras.”
Gre aan lee Kuuithii ba le:agsab kasparr, ta neoduusniatin otiab kaseek, wii otiab pa biab kaspuutuu. Gre jeed kasmii, “Le:ian ejj ytefeed, le:ee ba trouka wenai ba nabei, wii le:ian fuun ta grawwi-in ytemii krian.”
Jeeguu pa ba le:agsab osahl upuutuuin neoduusniatin osahlra, inee aan faee op tree basahl ba mlii, wii ba juti basahl ba iibuu. Pal op wii osahl kimlan osahl soiran osahl eerain, wii peradan wii jemaran wii rejilan. A auzoi siad iat faee ta ivin, pal op basle:nial ba beeno ba hel.
Lee Kuuithii ba mliib pal kjjaira pa ba le:yarab kaspuutuu, wii ba iibuub wii ta kimlabin pal meadan op kasruujj. Ta reejilan fasin otiab kasno aan klee audabin ta jjujjan otofas, wii ba beenob hel pa ta pelan biab kasle:nial.
A gre sriitnia ba keeman jeeguu ta ivin a ta daeyuuin otiab bassu. Fuun aan nosr batoka jeeguu ossa, wii fuun ba oka ba mee-e ossa, wii aan ma ee hel osade san. Pa ba le:yarab iat oneot meeaa aan jetaso wwee lee liseethii, a fuun dan oahl midin osania berato wwee lee thiia.

28. Ba skra aan lee lesa le:leetka jaen kaahl

28. Ba skra aan lee lesa le:leetka jaen kaahl -----


Le:ia jeeb ba nau lee lesa keei kasahl wii erati, wii brasab gator kasma. Meer jeed ba nau pa graoja kasmest, pal mead hetui, wi skra jeed kiab gre kala kiab kasle:nial.
A ohii ba tasni lee lesa, lee tikitsa, basahl aan kiab eek wii aan kiab kre dee mead ian juti aan ba priiab okameeaa aan raug, aan okameeaa aan tsiald. Monnia, Jjewuu otiab asraug meer jeed ba ma, wii skra masra asaen.
Meer ba tedia, le:ithii-i asahl, wii ber op asle:anee, wii gre aan sosale:i kasahl lee tikitsa, lee lesab wii aee askre, tu neaa op.
Inee aan ba yeekee basahl iat usmai, so jeeguu osbamo aan raug biab, a meer aan Jjewuu ian lee lesa aspe aan jae, atian gator kasmeeaa aan mii rial. Fuun ma ka ugreji, kiab pa ba kaevab asmia, wii pa ba kiab kasbuutj skra ugrej ka. Ufei baahl ia aan gus baneot oka uuraj ber lee jwar! Gre aan fovi asahl, meer kala ba orob ka ba treei kasma.
Lee tikitsa jeed asbra, wii bian asfeed aan atian manfe, wii gre jeed jeeguu ossa aan ba mead pal ba lee lesa kasyum faee ivi ta jee basahl mead auzoi, wii pal wwak ker osma ta safpabin. Gre iat jeeb ba nau jeeguu ta jee oahl ussuin pal mead berai- tree baahl usui, inee ba juti.
A auzo, lee lesa kasmeja aan skra ba ham ka fuun mii ba uurajab ber lee jwar bastu, aan kiab katema jaekeem ba siad kasai faee ta ivin. Kian sanab kasora aan jae, wii miibin kasuuraj.
Ta gezon ka oahl pa lunun usmesin, pa jeeguu mii baahl upuutuui pa ta ivin- fii aan otian le:eeteraug, ta gezobin le:eeteraug, pa biab karuumin! Skra jeed lee lesan ivin oahl eren ba mii, skra otian baahl usorai lee jae iat le:ia lee mes op.
Monnia, ba uuraj lee lesa basahl jeeso erini, wii jeedsoi basahl ba tju ta lunun, aan dee tree dee jut otiab osrep aan dam. Pat, pat! Meer rep jeed ba oka, ian lee lesa basneot keesa, skra faee ka yesi basahl siad aan otiab zeb, a gre sriitnia meer aan ba lunu basahl eriniso wwee ba reejil op, inee aan rerda basahlra.
Skra aan lee lesa jeedso eerain otiab kasle:leet, ba lunu erini baszefa iat wii iat, wii skra aan jeedso eerain osahl ta lunun keein, gre sriitnia lee ivi kassa fuun ba Da Neoduusniati Lee Lesa. A usai lee ivi bian kasfeed aan biab raug- lunu basahl, jeedso erini wwee reejil, wii usa baahl aan jeeguu apain osahl.
Faee op midin oswiis aan aan pat ba lunub, siadin pal griawan ba ostreej (a usa baahl aan ber op ostreej ba Nuukiam wii Jjewuu) wii iat jutin oswiisra aan ade ialthab ba aud kabrele:i ba lunu aan biab kre ian gezon op.
Lee tikitsa, tu sosale:ra basle:anee, aspera aan fadis aan eelsol biab otoneot res, wii auzo asma, a lee Keemaa keei pa biab bastek ee tsebta ba.
PAT!! O ta ivin baspat, wii miin eerain wii jaen gre kala eerain dee ba osle:anee. Ee ialth baahl tree lee arasa ivi basahl uvesi, gado lee keemaa, ba ee ba brele: basahl ule:iji! Gre iat jeeb ba mon, lee arasa ivi bale:leet jaeb baahl ree faee ba jiav ba, wii fuun ta siadin ba bafe, a lee Keemaa eerain gre eerain bale:leet, wii dee tree dee jut hiakt oneot fe, iat fii aan eelsol fuun jae berai osa.
Skra fuun ba sem ba lunu ossa, ian fov osfeed ta siadin ivin, wii ber op ba Nuukiam wii Jjewuu osfeed, wii pal ba reeji iat osahl nu lee lesa wii lee tikitsa.
Pa ba reejil lee leesa ba wiikiasab kamai iat kasle:leet nu orob skra ugrej, skra aan ba uurajab ka fuun lunun osahl fuun jaen wii miin biab kasket ivi. Ian lee lesa asfeed lee tikitsa aan kian mahe, a meer ba le:anee ae, ta le:agan ae ba toaab ba kaev osle:igas, wii lunubin naebin osma.
Lee lesa otiab kasuuraj, wii meer ta man ae ivin aan feed kian, siadin iat ama, wii otiab lee lesa katuuraj. Sriitnia ba tju op baahl ejj tjurai, a lee lesa kiab kakeesa fuun op aan ba tju siad obaneot ahl neosafi.
Fii aan ba tju op baahl ejj tjurai, tree fuun op biab kateek, wii biab pa ba priiab kaveel, wii gre pat ba mii nabei uu musa nabei uu jae nabei baahl umesi- wii skra jeed fuun lee lesa awwmii aan kaahl “le:leetka jaen”.

Monday, September 15, 2014

Sedna roamed the deep - pa uveen astsiald


Pa uveen astiald
ba feeli, ussorei
 fuun unu kamas a kia

dee ufen ae osyum
gezon jeman ba reej
 onaha ba has kajjewi

 otian bee-enuub asmee-e
 dapiasan osmee-e
kataenin ee aud yeeaa asuunani

dee ufen ae osyum
pa reej gre sem op katejjewin
fassoin wii natulin

 otian bee-enuub asmee-e
wii piaspiasan osmee-e
 fuun deelewan ae pa has kasain

 dee ufen ae osyum
 faee ta ivin erinin siad
 opin wii grelinso wwee vur kaev

 otian bee-enuub
asmee-e wii daunan osmee-e
fiasabin ofeed erinab otjere

Sunday, August 31, 2014

Blogda jeemoni wii kant nabei pa ba sandi biab estale:l

Blogda: http://vocaroo.com/i/s0fl5RniQLNH

Kant nabei uskanti: http://vocaroo.com/i/s1r6Kx1XWJEt
 kant nabei ba treeso ba pa yutub: https://www.youtube.com/watch?v=8gt2JEt3Uwk

heyyy, ba ivi masab batora
heyyy, ba ivi masab batora ia
baahlra (balnia, balra)

 fobin jjewuu otiab yle:leet
 lozabin jjewuu otiab yle:leet
 paelab jjewuu biab yle:leet
 falumabin ae otiab yle:leet
 hijjeb jjewwuu ale:leet
 ialth ae yahl ia
 a yahl ia


 fobin jjewuu otiab yle:leet
 lozabin jjewuu otiab yle:leet
 paelab jjewuu biab yle:leet
 falumabin ae otiab yle:leet
 hijjeb jjewwuu ale:leet
 ialth ae yahl ia
 hijjeb fele: ytebra ia
 a ytebra ia!

Tuesday, August 26, 2014

Dee teemoka yahl

Dee teemoka yahl,
dee teemoka yahl
dee teemoka yahl, dee teemoka,
o o otesa aan dee teemoka yahl


Dee teemoka yahl,
dee teemoka yahl
dee teemoka yahl, dee teemoka,
o o otetabe aan dee teemoka yahl


Voice Recorder >> https://www.youtube.com/watch?v=YhcgX1VHsgk

Tuesday, August 19, 2014

Kambaa ba ame ba jjuma maui

http://vocaroo.com/i/s1tmTPFEwrje Kambaa ba ame ba jjuma maui

 Jeeb baahl ba kambaa fuun wwee tree wwian ba hijjebak basahl usorai.

Meer le:iara, baahl usai, pal toaa irenia makitheeman osahl jee jjumab osahl kasuin; wii gre aan pa toaab irenia basahlra kjjai osfeed, wii aan ian enk osraug, daniab osraug otian pal fovra kafeedi, wii gre aan pa neeb op basfeed siad, otian osmii, “A baahl ame ba da!”, wii jeed basahlra. Gre jeed tree ta makitheeman, jeemaai kasahal, lena kajin, wii fuun sinan ka kasjaeale:, a ba juti kasmii, “Jeeb ba ame aahlra daeyuui; ta sinabin le:ee neowenain otiab ole:eebruu a ta ivin.”

Meer aan pa neeb op asfeed siad, osraug aan jjesab asparr, teewwasi basahl wii fuun aud maui hetle basahl umai, wii aan le:iastor ae basahlra sile:i, wii aan aee asahl nabei wii gre kala wenai. Wii fuun sinan op ta ivin assa, wii ee mii basahlso wwee kant asmii,

“Fuun me le:eeneot sa, a fii aan wwee ta sinan le:ee le:eewiisra aan ma, fian le:eeahl ufeeri aan feed.”

Wii ba jeemaai atian kasfeed, a gre ba tedia meer ba pal tau ae kasovo, inee aan otian jele:yu maui otian basfeed, wii otiab basle:nial, wii gre aan biab ian fov ba le:yus basle:erad, ba jeemaai yastan kasahl, ee lalegan ule:iji.

 Gre jeed ian ba juti asjae, a ian jeed ba kame, kasneot ahl jeemaai, “Ian mead le:ee le:eetefeed, wii ian ba keeman le:ee le:eetemii aan otian yfeed, wii aan tepeb erini faee me bateahl uteemosi pal esle:am ba meto.” Wii ba kame katemira natul kasfeed wii ian ba keeman kasmii, wii meer jeed ba nau wwee ba umii-i hiakt osmaso.

Wii gre sriitnia otian asfeed, gre kala wenai wii kakantai, wii meer aan pa ba tepeb asfeed, inee ba da biab askant:

“Ee skee uraugi ytreekaa,
miib ytora meer treekaa.
 Ee wwee daeyuui ytreekaa.
 Iirabin kamai ytreekaa,
Ee wwee daeyuui ytreekaa.”

Wii meer aan aee askant, dee anen ae jele:yu maui basmes, ba vusa ba basahl yesi. Gre jeed ian ba ere daniab asora, wii hijjebak basahl, pal onj ba, mejjuma basahl ukreji aan mee-e aan ba priia meska wii oraka baahl faee aww, wii pal falum ba hijjebak, le:ithan liseethii-in osahl soir mee jee uskiamjin osahl, aan mee-e ba le:yarab wii ta mee-en ba iibuu oahl soir mee jee, wii jeeguu ee graoamda osahl urujji-in, gator batepeet.

“Ynneehii!” Asmii. “Ee jeeb le:eeteahl siadin wii keeman auzeri le:eeteahl. Iaman wii okan ba oahl nu auzoin. Fuun ba nu ta auzoin otiab otekeesa wii ta lenain biab iat oteneot raug.”

 Wii ejj askant, wii ian naat ba tepe asfeed, wii meer aan ba keeman atiab basraug, natul inee aan jjuma maui ian fov basahl kateni wii katale:tji-i, wii gre kee fovi basahl krian. Jeed baahl usai wii ee kambaa utorai, wii fuun ba aunia ba oka ba fele: ee masa yneot sa, a fii aan fuun ba le:eetesinnia, fuun aan baahl auniai le:eetesa.

Thursday, August 7, 2014

kat/kit/so/kai


so fuun ba antho iat ysantaa, ee jeeb ba kampoytur keei fian biab ba natale asora.  grel fuun ba ysantaa skra skran oahl jee, treei aan leezei yahlnia tjura aan biab gale:n, a ba jeei baahl aan ba kampyutr biab yneot deeva paelai noat aan ta ushaesin obameeaa aan anauz

so like ushaesin oahlnia wwor uu peen otiab ytanauz wii gre jeed ba ma levi yahl tjura aan said otema.  a sriitnia balnia aan biab krian yteahjl kasmai, ian jwar yviata haha

ian wwotlee ba uurajab miialan ee lenk esora, wii fian fuun miial wwak biab asraug a asjae, wii fele: iab skra mii ae esmant, wii ba lenkab esmant skra estem tjura aan idk

idk, ba sandi faee me baahl le:ithada ee ba iab hiakt yle:nial aan ta siadin fuun me daniab otoneot sa a wii aan ee ba fele: iab hiakt otemeeaa aan mee-e temab kahami aan ta jutin daniab otefenia.

so gre aan ba lenkab atian esora wii aan fian fuun ba miial daniab asmii jjiave aan atian daniab fuun ba esneot mii (fuun ba ma ba miial, aan umai baahl), faee me basahl da matemaai wii manteminia

idk, fuun ae yteewuunia.  le:ia tedian oahl idk ba lenkab ejj ysjten, a fian meer jae ee skaep asmii aan fuun ba sandi said ateneot ade san aan fele "meadab safi" otele:leet, so who knows fuun ba kitokai jeeb.

wii nau esmii.

Sunday, August 3, 2014

ba ada deyai (kant uzjjemzini)

ba ada deyai,
gezobin kale:leet,
gezobin eerain kale:leet ba ada deyai
tree fuun op yahl, a wii peehaa,
ian ba deyai otawwteya!!

Thursday, July 17, 2014

Lee talee lee asulei wii ba pela

Lee talee, lee asulei wii ba pela


Lee talee ber tasni ka lee asulei kastreekaa.  Pa fias op basahl ba Eya, ba pela.  A jeeb ba pela duusniati basneot ahl wwee lee pelania- jeeb basahl uuldi-i. Pal ba tikatannia tiithsa ozefa, a jeeguu kambaab meer zefa op omee-e.  Ba Eya uuldi-i basahl.
Lee talee kasmii, “A inee jeeb ba pela ba wenai.  Ydeevaa aan uuldi-i baahlra.”
Lee talee kelob ka ba rogai biab kasbruu wii o ba pelab biab kaspuutuu. “Le:ee ba eya inee orada.  Jeeb ba kelob ole:eetade, le:ee ba tasni-i, aan ole:eeneot ahl usfeeli.  Feeli le:eeahlnia jeeb kahami.”
“A uau, usorai!” kasmii lee Asulei. “Meer jeeb ba mon peeahlnia kamasi aan ora, le:ee ba tasni-i.”
“A erini jeeb ba ma baneot ahl.  Gre kala fele: ytora ia! Ba Eya wenai baahl pa jeeb ba kelo me.”
“A gre jeeb ba nau baahl kelo BA.” Kasmii ba asulei.
Ta tasnin iat osfeed.  Gre sriitnia kiimii feel basyum.  Ba kiimii tu melan bastale:l.  Ba melan tu  iakas bastale:l.  Lee talee wii lee asulei otiab pa tekalab osle:nial, pa ba feeli wii kiifi basahlale:. Faee lee asulei auzo basoka a pa toga ka ba rogai wii jjumai. A faee lee talee basahl nu jiart ka, wii skra feel kiab kaskeeta. Ufeeli kasahlale:! Ta deden ka ostam.
“Pee ba ko:la, pee ba tasni me,” Kasmii lee talee a ian lee asulei, “Rial ole:eefeed ian jeed ba pela wii ba kelob teewwasi faee me ole:eeteek. Biab ytjere wii faee auzo ba pela daniab baneot ma. Kelob kahami auzo meer eera basmara. Natul ole:eema ia! Uhasi yahlale:!”
Lee asulei ian ba Eya ejj kasfeed, wii kasmii, “Bal aan jeeb ba kelob yahl ufeeri aan eek?”
Ba pela basmii, “No, fuun ba ymas. Ba usorai baahl usorai.”
Ian lee talee rial basfeed lee asulei, wii kian kasmii- “Rial kaneot ora.”
“A jeed ba pela ba lenale:ai, kajab kahamiale:!” Kasmii lee talee.  “Bal aan biab basinii ba pela? Bal aan aan le:leet biab bassantaa? Ejj yfeed masa aan biab eek!”
“Le:ee ba tasni-i,” Kasmii lee asulei. “Tunka Eya, jeed ba pela, uuldi-i baahlra. Balnia aan ole:eefeer aan biab iat obale:leet.”
“Bal aan jinai peeahl? Jeed ba kelo rogai baahlra, wii rale:ebin bale:leet eerain.  Bian yfeed aan jae fuun ba utemai.”
Lee talee rial kasfeed wii ian ba Eya kasmii, “Pee ba pela! A skra kia ba katokai? Skra kia ba kelob iat peetjere? Fian biab rial opeetora!”
“No,” basmii ba pela. “Ba usorai baahl usorai.”
“A pela lenai peeahl! Bal aan faee mii pee erini baneot ahlnia aan gre kala yahl uhasiale:? Aan fele: talaoi yteahl?” Lee talee ba kelob dee ba Eya kasvurale: wii biab kasparr. “A auzo, inee sem ba!”
“A ba sem ba oka baneot ahl.” Basmii ba pela.
Lee talee ian ba tekal ejj kasfeed.  Ba yum ba kiimii wii melan bassem, wiii ba mlii ejj basaen, wii pal tau ba tekal lee talee wii lee asulei oskep, fuun ba aen kamasin wii piamikinabin wii  imebin wii jabi osdam. Gre ba dam op, hijjebakabin op osade, wii ee op oselre.
Unii kasmii lee asulei, “Kia bama ba brasab?”
“Tek ba brasa? Daniab yneot bra.”
“Gunab, rudabnia, a pal fovira.”
“A ras, pee ba tasni, nau biab ybra.”
“Pee lee talee ba tasni-i, paelai wii neei bafeed iat siad, baahlso wwee gunga uu baahlnia wwee gun ba grao!”
“Baahlra paelai wii kale:i. Fian ybas fuun kia obaahl.”
“A fuun ba klii ysania,” kasmii lee asulei.
A gre jeed ba tedia ba pelabra biab osraug!  Ba Eya basahl, otian kafasi, otian kagungai, otian karudi!
“Pee ba tasni-i, otawwtenra!” Kasmii lee asulei. “Arivee ba Eya baahl aan wwiab tu!”
Jeeguu ta osahl jee ee krian ba natul op osen, meer aan ba pela otiab kakfeei otian iat basfasra, ian nee siad, ian nee siad, ian nee siad!!!
“Pee ba tasni-i, dru ba peradab otawwjeta. Ba pela ledi baahl tjura aan obajeta!” Ba asulei basmale:ii.  Wii dru ba peradab jeeguu osjeta, a Eya ba pela wii dru biab basjetato wwee aan baahlig jeedai.
“Pee ba tasni, pa ba erinjeeb otawwfeed, pa meadab ta erininra!” Lee talee kasmale:ii. “Ba pela erini a hiakt bateneot meeaa aan feed pa jeeb ba erinjeeb paelai!!” Pa meadab ta erinin osen jeeguu ta jee, a ba Eya ba gre kala erini otiab iat baskfee, ta tisiibin otiab bastu wii basiaksplod ee jjelu ba.
Pa lorab osen jeeguu. “A, A!” Lee asulei, ba ektome, kasmale:ii. “Pee ba tasni-i, jeeb ba nem fuun me baneot ahl. Unii ytabe aan iab dania bagre a utemai! Gre ba kitokai!” Ba Ektome kiab tu bee-esuu keei kasjejje wii kiab tu asule kastale:l.  Pa lorab lee nibo kiab kasle:nial.
Lee talee basen iat wii iat, mee ba fas ba pela pal gol ka ian nee ian nee ian nee iat basfeed siad. Sem ba pela o lee taleeb basfas, wii kiab bassila tu plati!!
Keemaania meer tag ka lee taleeb usplatu kiab kasraug. “Inee le:iaskelo wenai!”, kasmii lee jjumka, wii kiab kaseek, wii ian safpa ka kiab kaskre.
Lee jjumka lee taleeb pal tau ba heon ka kaspuutuu.  A opeefe aan jjiave aan lee talee kateahl utui, kiab kameeaa aan ma ejj kajjewi, a meer jeed ba nosr ba sriitab kastjere krian aan kiab buutj ejj tu duusniati! Meer ba mee-e, ba kunka ba jjumka kian asmii, “Ba le:iaskelob pee so esraug, kajardi!”
Le:ee ta tasni-in, ole:eebra: Gra kala ole:eeahl kamasin aan ora.  Fii aan fuun le:ee dania bateahl utorai, teengas baahl utorai.”

Friday, June 13, 2014

otian basfeed

20 < totiamka > 30 otian basfeed lee tale:lka, aan wwak su totiamab, aan obatora ian keemaa, ba ma obaham temab!
20 < totiamka > 30 bian eerain osfeed, eerain osveel, a lee tale:lka iat bassu
20 < totiamka > 30 lee boaa lee naks wii lee kolee ospe, emuun op osahl tjurain a!
20 < totiamka > 30 haha

balnia

balnia aan faee me ba sandi baneot ahl da auzoi.  inee aan iab ee ba yle:nial, balnia aan tjura aan iab gre iat sriitnia ta jutin otesunia.  le:ia mon meer ba nosr fele: ba diiob twwini biab ian ba usei sesil esora, aa nbiab okameeaa aan raug.  fian kasmii "a fuun jeeb ba jae ysara, fuunba mee-e ba ysa."  kian esmii aan fuun ba daniab kaneot sa skra o priiaa fuun ba daniab osa keeman oahlra nu soir mee peen, a

sinabin me kasneot meeaa aan mer, wii skra jeed fele: safi fian esmee-e noat a aan ora biab kian aan pa biab okameeaa aan raug.

skra kia jeedso iab yle:nial? 

inee aan fuun ba skra ysa: yneot mas aan ta jutin ta sinabin me otomeeaa aan mer, skra jeedsoin kataraigin fuun me said osaig jeeguu wii balnia aan fuun me jut otedeevaignia.  a ia

sriitnia fian ysin aan haes pa ba sandi baahl da lenai skra ba temab ee marka neousle:niali yteneot raug.  skra kia otetem?  fuun ba tem otesa, dru iab wii pa iab obafeed a ian fov, wii gre ba tsum iat yteahl nu fele: 

a jeedso omii ta biane jjiaserin.

Friday, June 6, 2014

skra kia pa ba sandi?

Skra kia fele: pa ba sandi ymas aan haes?  ia ydeeva aan ba skra ba mas me baahl aan fii aan ian keemania siadi daniab yneot wiis aan mee-e aan okafe, fii aan biab ino faee sa me karaug, fuun ba daniab kateneot fe wii kian katesin nu, "a inee wenada pa jae neousai baahl ushaesi", wii gre raugale: ka ian tau ian fov katejar.  fele: pa ba diioo ba twwin me pa ba sandi yhaes nu wii siadra baahl aan pa haes balisi ba yhaes a faee jeeb ba skra inee, aan ta dabin otiab yhaes keemania okaneot fe.

balnia aan yneot wiis aan jeeguu okafe siadi skra ian juti yneot wiis aan mii fuun skra kia ta dabin otiab ywiisnia aan haes, skra kia otiab ywiisra aan haes.  wii ian juti yneot wiis aan ora ba meeaab aan mii fian aan lena yma, uu "goraso" yma.  fii aan faee me erinab bale:leet dania inee aan pa jae me biab ytema.  wii fii aan siadi bakeesaig pa ba vilani, kiab baneot keesa pa ba sandi ushaesi. 

so fii aan daniab pa biab ytale:l, inee mee-eda ba gayatre, fii aan biab ytale:l pa ba sandi wii gre ba tale:l biab iat ytale:l a tu mee-e juti wii ta miialabin ba ytale:l, keemania jeed bateneot keesa, skra fuun ba ma me kateneot fe, wii neouresi ymeeaa aan ma kahami ba tjereb aan sinale: fuun fii aan faee mii juti lenadab yma.  so, freely ymeeaa aan mara.

skra siadi fuun skra kia fele: dabin pa ba sandi otiab yma baahl aan fuun ba sandi ymas.  baahl ba orada me ba erini said, ba da fuun ba siadra ymas o priiaa, skra biab nu fele: yle:leet, wii iab batiad, wii faee me baahlnia wwee kuur ra.  gezo me balnia wii iat bazefa fii aan dabin siadin otiab pa ba wii ee ba yhaes. (inee jeeb ba iasee.)

sinabin me eswiis nu aan haes fuun jeeb ba sinda, so otiab inee.

Wednesday, June 4, 2014

Havamal, ialthannia ba.

Balnia aan biab ytetale:l a krian pa ba sandi, a fuun aunia jeed kia kasa.  sriitab yham iat faee aan santaa fuun ba antho, sigh.  A auzo, fas bafas, fuun ba kitokai awwtesa ia.

-----
A ian ta feedadan ivin opeeraug le:ia ba feed iati- rerda baahl aan sa fuun pal tead akeka pa teemos kiab kale:nial.

-Havamal, 1.

Le:ee ta orakan, le:ian eyab! Le:ian pa ba meadab kasfeed feedka- pal tead jeeb okakep? Kanatulra ba keemaa o fiasan ka kafeed ee ___ yumat ka.

-Havamal, 2.

Utjere paahl hel faee ba keemaa le:ian kasfeed gre ziald, wii fuun ka ta veenmaran oahl ushasin- damdabin wii kelobin katjere ba keemaa, ta fialsabin otiab kasfeed.

-Havamal, 3.

Kaev baahl utjerei faee ba keemaa le:ian kasfeed aan ade iadab keei, wii kelo aan kiab hetu, wii adeb wii damonab iwii-i, wii fii aan kian omeeaa aan ahl umain, jaeb wii riialmiibin.

-Havamal, 4.

Klis sini baahlra utjerei faee ba keemaa a fovra kaziald, pa safa masai ka ba ma ivi baahl yesi. Mataeni kaahl ba keemaa daniab kaneot sa a pal ta sanab kasadein kakep.

-Havamal, 5.

Ba sab kahami meer ba nosr ivi kaneot katee wii fuun ivi kasinale:- gre man ka kaahl kateewiisi wii gre ba nosr meer mee-e ba ivi ejj baahl iat nu lasve.

-Havamal, 23.

Ba safpa masai auzoi baahl said faee lee juti, jjiave aan balnia keei.  Pa safpa ka lee ivi kaahl iajka ka.

A jjiave aan brenabin otiab kale:leet oahl nu jee wii ba griawa toai ba safpa ka balnia alivi, inee aan jeed auzoi baahlra iat siad faee ba viataale:.

- Havamal, 36.

Ta diijjdabin ka pa lor kasfeeri, ian tau ee falus baahl tree okaneot feed - rerda baahl ia aan sa fuun meer sriit teki ba feed ka otiab katetjere.

- Havamal, 38.

Pian sanab ytora, pee ba kameri!  a biab wena opeetade!  pian auzo batetiad a biab kasfei wii kafei.

Maka lee bufra uu maka lee jeedas opeeneot ahl gado aan jeeguu faee ba peehaa masai otiab peema.  Fii aan hiakti paneot mee-e ba bufra umai uu ba jeedas umai, ta jutin pian lena otehae.

- Havamal, 128.

Thursday, May 1, 2014

Wednesday, March 26, 2014

ba ee ufen me gre ba eelen ushaesi meer ba nosr ba mon le:ia ba le:iamon

fuun jwar fele: miialain oahl wenain wii masab oma aan ahl ubrain fele: ytekantra
fuun jwar ba mada ba ivi ba ruumda ba ivi fuun jwar ba wwiab oma wii ialthan ba awwahl
fuun jwar ba batamal
fuun jwar bee-enuu ba baahl krian,
fuun jwar bee-enuu ba baahl tikita,
fuun jwar bee-enuu ba baahl sem,
fuun jwar bee-enuu ba baahl male:l, fuun jwar
tale:lin wii berisoin bama
le:EE ADA
LE:AGOSABIN LE:EETORA
LE:EE BA IVI
LE:EE DEEVIAT
BEENOB OTAWWLE:LEET NOAT AAN SA FUUN MAN LE:EE
O LE:EE jwar
LE:EE BA IVI
LE:EE BA LENAB LE:EETADE WII BIAB LE:EEMA
LE:EE BA EREKA BA IVI
LE:EE BA LELEG O BIAB AWWTIIR MEER TREEKAA AWW
LE:EE jwar BA NAU BATAEP
LE:EE jwar
LE:EE BA IVI
LE:EE
;E:EE
FUUN
BA
UMAI.


LE:EE jwar BA PA AWW LE:ETEETARASO WWEE JEEMEE
PA AWW LE:EEZEFA
PA AWW LE:EETARA
WIIAB LE:EEKRE
YASTABIN AWW OTIAB LE:EE MA
REPAN AWW OTIAB LE:EEMA
TA IAMAN AWW TA IAMAN TA MAN WWAK OAHL JEEGUU
PA BA MEAD PA AWW PAL BA WWAK LE:EEGRE
LE:EE BA JEEMEE
LE:EE BA ALSO UTESUI
LE:EE BA GATOR UTETOFEI
LE:EE BA KEEMAA
LE:EE jwar
LE:EE BA MADE

LE:EE BA WWIAB DEE TREE DEE JUT DEE AWW IVIN WWIAB LE:EETIAKTA
KERE-EE
LE:EE BA PAN
LE:EE BA TJESAS

LE:EETOKA
USMAI

TEMAB YHAM
SKRA FUUN LE:EE
YSA.
YSA. YSA YSA YSA YSA YSA

LE:EE MADA, LE:EE KASMA
LE:EE ADA LE:EE ADA
LE:EE GEZO
LE:EE KASMALE:LI LE:EE LE:EETU
ZUM NAU YAHL
ZUM NAU YAHL
WII FUUN BA MADE YSA.

YMA
WENA
TEMAB
YHAM
AUNIAB
YSA