Friday, June 13, 2014

otian basfeed

20 < totiamka > 30 otian basfeed lee tale:lka, aan wwak su totiamab, aan obatora ian keemaa, ba ma obaham temab!
20 < totiamka > 30 bian eerain osfeed, eerain osveel, a lee tale:lka iat bassu
20 < totiamka > 30 lee boaa lee naks wii lee kolee ospe, emuun op osahl tjurain a!
20 < totiamka > 30 haha

balnia

balnia aan faee me ba sandi baneot ahl da auzoi.  inee aan iab ee ba yle:nial, balnia aan tjura aan iab gre iat sriitnia ta jutin otesunia.  le:ia mon meer ba nosr fele: ba diiob twwini biab ian ba usei sesil esora, aa nbiab okameeaa aan raug.  fian kasmii "a fuun jeeb ba jae ysara, fuunba mee-e ba ysa."  kian esmii aan fuun ba daniab kaneot sa skra o priiaa fuun ba daniab osa keeman oahlra nu soir mee peen, a

sinabin me kasneot meeaa aan mer, wii skra jeed fele: safi fian esmee-e noat a aan ora biab kian aan pa biab okameeaa aan raug.

skra kia jeedso iab yle:nial? 

inee aan fuun ba skra ysa: yneot mas aan ta jutin ta sinabin me otomeeaa aan mer, skra jeedsoin kataraigin fuun me said osaig jeeguu wii balnia aan fuun me jut otedeevaignia.  a ia

sriitnia fian ysin aan haes pa ba sandi baahl da lenai skra ba temab ee marka neousle:niali yteneot raug.  skra kia otetem?  fuun ba tem otesa, dru iab wii pa iab obafeed a ian fov, wii gre ba tsum iat yteahl nu fele: 

a jeedso omii ta biane jjiaserin.

Friday, June 6, 2014

skra kia pa ba sandi?

Skra kia fele: pa ba sandi ymas aan haes?  ia ydeeva aan ba skra ba mas me baahl aan fii aan ian keemania siadi daniab yneot wiis aan mee-e aan okafe, fii aan biab ino faee sa me karaug, fuun ba daniab kateneot fe wii kian katesin nu, "a inee wenada pa jae neousai baahl ushaesi", wii gre raugale: ka ian tau ian fov katejar.  fele: pa ba diioo ba twwin me pa ba sandi yhaes nu wii siadra baahl aan pa haes balisi ba yhaes a faee jeeb ba skra inee, aan ta dabin otiab yhaes keemania okaneot fe.

balnia aan yneot wiis aan jeeguu okafe siadi skra ian juti yneot wiis aan mii fuun skra kia ta dabin otiab ywiisnia aan haes, skra kia otiab ywiisra aan haes.  wii ian juti yneot wiis aan ora ba meeaab aan mii fian aan lena yma, uu "goraso" yma.  fii aan faee me erinab bale:leet dania inee aan pa jae me biab ytema.  wii fii aan siadi bakeesaig pa ba vilani, kiab baneot keesa pa ba sandi ushaesi. 

so fii aan daniab pa biab ytale:l, inee mee-eda ba gayatre, fii aan biab ytale:l pa ba sandi wii gre ba tale:l biab iat ytale:l a tu mee-e juti wii ta miialabin ba ytale:l, keemania jeed bateneot keesa, skra fuun ba ma me kateneot fe, wii neouresi ymeeaa aan ma kahami ba tjereb aan sinale: fuun fii aan faee mii juti lenadab yma.  so, freely ymeeaa aan mara.

skra siadi fuun skra kia fele: dabin pa ba sandi otiab yma baahl aan fuun ba sandi ymas.  baahl ba orada me ba erini said, ba da fuun ba siadra ymas o priiaa, skra biab nu fele: yle:leet, wii iab batiad, wii faee me baahlnia wwee kuur ra.  gezo me balnia wii iat bazefa fii aan dabin siadin otiab pa ba wii ee ba yhaes. (inee jeeb ba iasee.)

sinabin me eswiis nu aan haes fuun jeeb ba sinda, so otiab inee.

Wednesday, June 4, 2014

Havamal, ialthannia ba.

Balnia aan biab ytetale:l a krian pa ba sandi, a fuun aunia jeed kia kasa.  sriitab yham iat faee aan santaa fuun ba antho, sigh.  A auzo, fas bafas, fuun ba kitokai awwtesa ia.

-----
A ian ta feedadan ivin opeeraug le:ia ba feed iati- rerda baahl aan sa fuun pal tead akeka pa teemos kiab kale:nial.

-Havamal, 1.

Le:ee ta orakan, le:ian eyab! Le:ian pa ba meadab kasfeed feedka- pal tead jeeb okakep? Kanatulra ba keemaa o fiasan ka kafeed ee ___ yumat ka.

-Havamal, 2.

Utjere paahl hel faee ba keemaa le:ian kasfeed gre ziald, wii fuun ka ta veenmaran oahl ushasin- damdabin wii kelobin katjere ba keemaa, ta fialsabin otiab kasfeed.

-Havamal, 3.

Kaev baahl utjerei faee ba keemaa le:ian kasfeed aan ade iadab keei, wii kelo aan kiab hetu, wii adeb wii damonab iwii-i, wii fii aan kian omeeaa aan ahl umain, jaeb wii riialmiibin.

-Havamal, 4.

Klis sini baahlra utjerei faee ba keemaa a fovra kaziald, pa safa masai ka ba ma ivi baahl yesi. Mataeni kaahl ba keemaa daniab kaneot sa a pal ta sanab kasadein kakep.

-Havamal, 5.

Ba sab kahami meer ba nosr ivi kaneot katee wii fuun ivi kasinale:- gre man ka kaahl kateewiisi wii gre ba nosr meer mee-e ba ivi ejj baahl iat nu lasve.

-Havamal, 23.

Ba safpa masai auzoi baahl said faee lee juti, jjiave aan balnia keei.  Pa safpa ka lee ivi kaahl iajka ka.

A jjiave aan brenabin otiab kale:leet oahl nu jee wii ba griawa toai ba safpa ka balnia alivi, inee aan jeed auzoi baahlra iat siad faee ba viataale:.

- Havamal, 36.

Ta diijjdabin ka pa lor kasfeeri, ian tau ee falus baahl tree okaneot feed - rerda baahl ia aan sa fuun meer sriit teki ba feed ka otiab katetjere.

- Havamal, 38.

Pian sanab ytora, pee ba kameri!  a biab wena opeetade!  pian auzo batetiad a biab kasfei wii kafei.

Maka lee bufra uu maka lee jeedas opeeneot ahl gado aan jeeguu faee ba peehaa masai otiab peema.  Fii aan hiakti paneot mee-e ba bufra umai uu ba jeedas umai, ta jutin pian lena otehae.

- Havamal, 128.