Thursday, July 17, 2014

Lee talee lee asulei wii ba pela

Lee talee, lee asulei wii ba pela


Lee talee ber tasni ka lee asulei kastreekaa.  Pa fias op basahl ba Eya, ba pela.  A jeeb ba pela duusniati basneot ahl wwee lee pelania- jeeb basahl uuldi-i. Pal ba tikatannia tiithsa ozefa, a jeeguu kambaab meer zefa op omee-e.  Ba Eya uuldi-i basahl.
Lee talee kasmii, “A inee jeeb ba pela ba wenai.  Ydeevaa aan uuldi-i baahlra.”
Lee talee kelob ka ba rogai biab kasbruu wii o ba pelab biab kaspuutuu. “Le:ee ba eya inee orada.  Jeeb ba kelob ole:eetade, le:ee ba tasni-i, aan ole:eeneot ahl usfeeli.  Feeli le:eeahlnia jeeb kahami.”
“A uau, usorai!” kasmii lee Asulei. “Meer jeeb ba mon peeahlnia kamasi aan ora, le:ee ba tasni-i.”
“A erini jeeb ba ma baneot ahl.  Gre kala fele: ytora ia! Ba Eya wenai baahl pa jeeb ba kelo me.”
“A gre jeeb ba nau baahl kelo BA.” Kasmii ba asulei.
Ta tasnin iat osfeed.  Gre sriitnia kiimii feel basyum.  Ba kiimii tu melan bastale:l.  Ba melan tu  iakas bastale:l.  Lee talee wii lee asulei otiab pa tekalab osle:nial, pa ba feeli wii kiifi basahlale:. Faee lee asulei auzo basoka a pa toga ka ba rogai wii jjumai. A faee lee talee basahl nu jiart ka, wii skra feel kiab kaskeeta. Ufeeli kasahlale:! Ta deden ka ostam.
“Pee ba ko:la, pee ba tasni me,” Kasmii lee talee a ian lee asulei, “Rial ole:eefeed ian jeed ba pela wii ba kelob teewwasi faee me ole:eeteek. Biab ytjere wii faee auzo ba pela daniab baneot ma. Kelob kahami auzo meer eera basmara. Natul ole:eema ia! Uhasi yahlale:!”
Lee asulei ian ba Eya ejj kasfeed, wii kasmii, “Bal aan jeeb ba kelob yahl ufeeri aan eek?”
Ba pela basmii, “No, fuun ba ymas. Ba usorai baahl usorai.”
Ian lee talee rial basfeed lee asulei, wii kian kasmii- “Rial kaneot ora.”
“A jeed ba pela ba lenale:ai, kajab kahamiale:!” Kasmii lee talee.  “Bal aan biab basinii ba pela? Bal aan aan le:leet biab bassantaa? Ejj yfeed masa aan biab eek!”
“Le:ee ba tasni-i,” Kasmii lee asulei. “Tunka Eya, jeed ba pela, uuldi-i baahlra. Balnia aan ole:eefeer aan biab iat obale:leet.”
“Bal aan jinai peeahl? Jeed ba kelo rogai baahlra, wii rale:ebin bale:leet eerain.  Bian yfeed aan jae fuun ba utemai.”
Lee talee rial kasfeed wii ian ba Eya kasmii, “Pee ba pela! A skra kia ba katokai? Skra kia ba kelob iat peetjere? Fian biab rial opeetora!”
“No,” basmii ba pela. “Ba usorai baahl usorai.”
“A pela lenai peeahl! Bal aan faee mii pee erini baneot ahlnia aan gre kala yahl uhasiale:? Aan fele: talaoi yteahl?” Lee talee ba kelob dee ba Eya kasvurale: wii biab kasparr. “A auzo, inee sem ba!”
“A ba sem ba oka baneot ahl.” Basmii ba pela.
Lee talee ian ba tekal ejj kasfeed.  Ba yum ba kiimii wii melan bassem, wiii ba mlii ejj basaen, wii pal tau ba tekal lee talee wii lee asulei oskep, fuun ba aen kamasin wii piamikinabin wii  imebin wii jabi osdam. Gre ba dam op, hijjebakabin op osade, wii ee op oselre.
Unii kasmii lee asulei, “Kia bama ba brasab?”
“Tek ba brasa? Daniab yneot bra.”
“Gunab, rudabnia, a pal fovira.”
“A ras, pee ba tasni, nau biab ybra.”
“Pee lee talee ba tasni-i, paelai wii neei bafeed iat siad, baahlso wwee gunga uu baahlnia wwee gun ba grao!”
“Baahlra paelai wii kale:i. Fian ybas fuun kia obaahl.”
“A fuun ba klii ysania,” kasmii lee asulei.
A gre jeed ba tedia ba pelabra biab osraug!  Ba Eya basahl, otian kafasi, otian kagungai, otian karudi!
“Pee ba tasni-i, otawwtenra!” Kasmii lee asulei. “Arivee ba Eya baahl aan wwiab tu!”
Jeeguu ta osahl jee ee krian ba natul op osen, meer aan ba pela otiab kakfeei otian iat basfasra, ian nee siad, ian nee siad, ian nee siad!!!
“Pee ba tasni-i, dru ba peradab otawwjeta. Ba pela ledi baahl tjura aan obajeta!” Ba asulei basmale:ii.  Wii dru ba peradab jeeguu osjeta, a Eya ba pela wii dru biab basjetato wwee aan baahlig jeedai.
“Pee ba tasni, pa ba erinjeeb otawwfeed, pa meadab ta erininra!” Lee talee kasmale:ii. “Ba pela erini a hiakt bateneot meeaa aan feed pa jeeb ba erinjeeb paelai!!” Pa meadab ta erinin osen jeeguu ta jee, a ba Eya ba gre kala erini otiab iat baskfee, ta tisiibin otiab bastu wii basiaksplod ee jjelu ba.
Pa lorab osen jeeguu. “A, A!” Lee asulei, ba ektome, kasmale:ii. “Pee ba tasni-i, jeeb ba nem fuun me baneot ahl. Unii ytabe aan iab dania bagre a utemai! Gre ba kitokai!” Ba Ektome kiab tu bee-esuu keei kasjejje wii kiab tu asule kastale:l.  Pa lorab lee nibo kiab kasle:nial.
Lee talee basen iat wii iat, mee ba fas ba pela pal gol ka ian nee ian nee ian nee iat basfeed siad. Sem ba pela o lee taleeb basfas, wii kiab bassila tu plati!!
Keemaania meer tag ka lee taleeb usplatu kiab kasraug. “Inee le:iaskelo wenai!”, kasmii lee jjumka, wii kiab kaseek, wii ian safpa ka kiab kaskre.
Lee jjumka lee taleeb pal tau ba heon ka kaspuutuu.  A opeefe aan jjiave aan lee talee kateahl utui, kiab kameeaa aan ma ejj kajjewi, a meer jeed ba nosr ba sriitab kastjere krian aan kiab buutj ejj tu duusniati! Meer ba mee-e, ba kunka ba jjumka kian asmii, “Ba le:iaskelob pee so esraug, kajardi!”
Le:ee ta tasni-in, ole:eebra: Gra kala ole:eeahl kamasin aan ora.  Fii aan fuun le:ee dania bateahl utorai, teengas baahl utorai.”