Sunday, August 31, 2014

Blogda jeemoni wii kant nabei pa ba sandi biab estale:l

Blogda: http://vocaroo.com/i/s0fl5RniQLNH

Kant nabei uskanti: http://vocaroo.com/i/s1r6Kx1XWJEt
 kant nabei ba treeso ba pa yutub: https://www.youtube.com/watch?v=8gt2JEt3Uwk

heyyy, ba ivi masab batora
heyyy, ba ivi masab batora ia
baahlra (balnia, balra)

 fobin jjewuu otiab yle:leet
 lozabin jjewuu otiab yle:leet
 paelab jjewuu biab yle:leet
 falumabin ae otiab yle:leet
 hijjeb jjewwuu ale:leet
 ialth ae yahl ia
 a yahl ia


 fobin jjewuu otiab yle:leet
 lozabin jjewuu otiab yle:leet
 paelab jjewuu biab yle:leet
 falumabin ae otiab yle:leet
 hijjeb jjewwuu ale:leet
 ialth ae yahl ia
 hijjeb fele: ytebra ia
 a ytebra ia!

Tuesday, August 26, 2014

Dee teemoka yahl

Dee teemoka yahl,
dee teemoka yahl
dee teemoka yahl, dee teemoka,
o o otesa aan dee teemoka yahl


Dee teemoka yahl,
dee teemoka yahl
dee teemoka yahl, dee teemoka,
o o otetabe aan dee teemoka yahl


Voice Recorder >> https://www.youtube.com/watch?v=YhcgX1VHsgk

Tuesday, August 19, 2014

Kambaa ba ame ba jjuma maui

http://vocaroo.com/i/s1tmTPFEwrje Kambaa ba ame ba jjuma maui

 Jeeb baahl ba kambaa fuun wwee tree wwian ba hijjebak basahl usorai.

Meer le:iara, baahl usai, pal toaa irenia makitheeman osahl jee jjumab osahl kasuin; wii gre aan pa toaab irenia basahlra kjjai osfeed, wii aan ian enk osraug, daniab osraug otian pal fovra kafeedi, wii gre aan pa neeb op basfeed siad, otian osmii, “A baahl ame ba da!”, wii jeed basahlra. Gre jeed tree ta makitheeman, jeemaai kasahal, lena kajin, wii fuun sinan ka kasjaeale:, a ba juti kasmii, “Jeeb ba ame aahlra daeyuui; ta sinabin le:ee neowenain otiab ole:eebruu a ta ivin.”

Meer aan pa neeb op asfeed siad, osraug aan jjesab asparr, teewwasi basahl wii fuun aud maui hetle basahl umai, wii aan le:iastor ae basahlra sile:i, wii aan aee asahl nabei wii gre kala wenai. Wii fuun sinan op ta ivin assa, wii ee mii basahlso wwee kant asmii,

“Fuun me le:eeneot sa, a fii aan wwee ta sinan le:ee le:eewiisra aan ma, fian le:eeahl ufeeri aan feed.”

Wii ba jeemaai atian kasfeed, a gre ba tedia meer ba pal tau ae kasovo, inee aan otian jele:yu maui otian basfeed, wii otiab basle:nial, wii gre aan biab ian fov ba le:yus basle:erad, ba jeemaai yastan kasahl, ee lalegan ule:iji.

 Gre jeed ian ba juti asjae, a ian jeed ba kame, kasneot ahl jeemaai, “Ian mead le:ee le:eetefeed, wii ian ba keeman le:ee le:eetemii aan otian yfeed, wii aan tepeb erini faee me bateahl uteemosi pal esle:am ba meto.” Wii ba kame katemira natul kasfeed wii ian ba keeman kasmii, wii meer jeed ba nau wwee ba umii-i hiakt osmaso.

Wii gre sriitnia otian asfeed, gre kala wenai wii kakantai, wii meer aan pa ba tepeb asfeed, inee ba da biab askant:

“Ee skee uraugi ytreekaa,
miib ytora meer treekaa.
 Ee wwee daeyuui ytreekaa.
 Iirabin kamai ytreekaa,
Ee wwee daeyuui ytreekaa.”

Wii meer aan aee askant, dee anen ae jele:yu maui basmes, ba vusa ba basahl yesi. Gre jeed ian ba ere daniab asora, wii hijjebak basahl, pal onj ba, mejjuma basahl ukreji aan mee-e aan ba priia meska wii oraka baahl faee aww, wii pal falum ba hijjebak, le:ithan liseethii-in osahl soir mee jee uskiamjin osahl, aan mee-e ba le:yarab wii ta mee-en ba iibuu oahl soir mee jee, wii jeeguu ee graoamda osahl urujji-in, gator batepeet.

“Ynneehii!” Asmii. “Ee jeeb le:eeteahl siadin wii keeman auzeri le:eeteahl. Iaman wii okan ba oahl nu auzoin. Fuun ba nu ta auzoin otiab otekeesa wii ta lenain biab iat oteneot raug.”

 Wii ejj askant, wii ian naat ba tepe asfeed, wii meer aan ba keeman atiab basraug, natul inee aan jjuma maui ian fov basahl kateni wii katale:tji-i, wii gre kee fovi basahl krian. Jeed baahl usai wii ee kambaa utorai, wii fuun ba aunia ba oka ba fele: ee masa yneot sa, a fii aan fuun ba le:eetesinnia, fuun aan baahl auniai le:eetesa.

Thursday, August 7, 2014

kat/kit/so/kai


so fuun ba antho iat ysantaa, ee jeeb ba kampoytur keei fian biab ba natale asora.  grel fuun ba ysantaa skra skran oahl jee, treei aan leezei yahlnia tjura aan biab gale:n, a ba jeei baahl aan ba kampyutr biab yneot deeva paelai noat aan ta ushaesin obameeaa aan anauz

so like ushaesin oahlnia wwor uu peen otiab ytanauz wii gre jeed ba ma levi yahl tjura aan said otema.  a sriitnia balnia aan biab krian yteahjl kasmai, ian jwar yviata haha

ian wwotlee ba uurajab miialan ee lenk esora, wii fian fuun miial wwak biab asraug a asjae, wii fele: iab skra mii ae esmant, wii ba lenkab esmant skra estem tjura aan idk

idk, ba sandi faee me baahl le:ithada ee ba iab hiakt yle:nial aan ta siadin fuun me daniab otoneot sa a wii aan ee ba fele: iab hiakt otemeeaa aan mee-e temab kahami aan ta jutin daniab otefenia.

so gre aan ba lenkab atian esora wii aan fian fuun ba miial daniab asmii jjiave aan atian daniab fuun ba esneot mii (fuun ba ma ba miial, aan umai baahl), faee me basahl da matemaai wii manteminia

idk, fuun ae yteewuunia.  le:ia tedian oahl idk ba lenkab ejj ysjten, a fian meer jae ee skaep asmii aan fuun ba sandi said ateneot ade san aan fele "meadab safi" otele:leet, so who knows fuun ba kitokai jeeb.

wii nau esmii.

Sunday, August 3, 2014

ba ada deyai (kant uzjjemzini)

ba ada deyai,
gezobin kale:leet,
gezobin eerain kale:leet ba ada deyai
tree fuun op yahl, a wii peehaa,
ian ba deyai otawwteya!!