Monday, February 23, 2015

ba rerda siadirai faee me baahl aan ba sandi batoka skra aan iab eswiis aan le:nial, aan wweeb eswiis aan le:leet, ee ba ba krianab ta sinan me otemeeaa aan aenra, a kahami aan iab keemania okafe.
pal mead yjjew, pal ba lee keemaa, kaahlso wwee fele:, kaahlig upuri, uu skra ka ta siadin otaenig, so inee aan iab estjere aan le:nial
a meer aan fele: ian jeeguu ta siadin, jaeb ole:eet faee ba masa, baahlnia kriani wii hiaktiso, jadasoi, ian ba sandi yraug, wii fuun sa me ysinale:, wii fian ybasra fuun skra kia jeeguu ta stalobin yma wii esma, wii ta kartabin pa memriseab espuutuu
wii yneot sara fuun fii aan balnia aan yahl jinai- kawiisii aan le:leet jeeb ba meadab keei faee me, pa ba gisabnia kahami yahlig, a ian ta siadin gre kala yahl tamoni, "fuun ba sandi otawwtade san!"  :/

No comments:

Post a Comment