Tuesday, March 3, 2015

1. Teki baahl faee le:ee ba lus baahl ba siadra umasi?

Fele: fuun keefalus wii fuun greefelus ymasra  


2. Bal aan daniab "neoduusniati" le:eedeevania?

um... fuun kia baahl neoduusniat faee lee deeva yneot sa ia !  yahl peegani, yahl yaundi- inee aan balnia aan skra jeed... aan.. ras?

3. Teki faee ta wwaran, pal ba le:eesahl, fuun ba le:eemas siadra? A skra kia?

Eera yneot tsiald! Um.. Fii aan ypasi-ig aan mii, ymii-ig aan... fuun atlanta ymas siadra. baahl ba wwar ba erini siad faee ta ivin otiab esraug, wii pal nee ba oahl natsmaon wenain oahl a eerain 4. Fii aan gre mon le:eetemeeaaig aan jten, wii fuun jaen oahl pee le:eetemeeaaig aan sa aan jae a hiakt, kahami ba tjereb aan ahl fuun op sanab kasadei, tekin oahlig jeeguu?

Fele: ydeevaa aan fuun ba toesi ymasigra aan sa hiakt. Fuun ba ysa skra ba sriit gesoi me, wii skra aan faee ama me baahl jae treei ae, a fuun ba HIAKT yneot sa aan jae. 

Ta siadin oahl... ba hispani (fuun ba ysa, a hiakt yneot sa), ba sandi (baahl ba jae ee ba nau yahl kahaesi, a inee aan fuun iat BA yneot sa hiakt aan jae), ba arabei, wii ba... sanwweeni  

5. Kia baahl ba kant ba le:iai sem biab le:eesbra? Bal aan fuun ba le:eeseewuu?

Ylasve, a siad yneot abe fuun kia baahl ba kant semi biab esbra meer ba le:ia!! No comments:

Post a Comment