Tuesday, November 26, 2013

ameb exuuraj jaeb usei ale:leet

:)))))))))) ino pa facebook fian axmiasaj amenia, jaeb usei ale:leet, bee-enuu ba baahl siarin. omg, ta dabin ivin otiab yma sandi, otiab ama siarin, wii gezon ae jaeb ae ojae treeso :(((((( le:ai iab bama ba sa, skra fii aan biab axma ba ame, skra kia jeed oteneot ma wii fele:?? fian axmii aan iab atetiad aan su keemaniab, fontab me okama, aan pal sem diiob otele:eet ufen me pa jae me. le:ai yahl aan exneot katee meer rep ba wiis, lolol auzo, gre ba kitokai :) obatoka ta dan, omee-eso aan ahl kitokain!

aan gre piab

Monday, November 25, 2013

siad exma faee ba kant ta keptin aan zefa

ine otehaes aan biab oteneot tofe, ha

le:ee ta frn lëé oyum kiamjan
wwak pa naat o ba priia
mee-eb lëé ba ejji ytegre
le:ee ta frn lëé oyum kiamjan

:)  sriitnia otekantnia

pa blogab ba juti.

Friday, November 22, 2013

omg iab bapur ba kiluu..

meer ba mon ivi iab baxpur ba kiluu.  fian axora ba rriabiak kuraminabin melasoin, wii otiab exade, a balra aan iab iat burpur.  iab oxiad wii otiad ta kuraminin, a iat ysa aan duusniat baneot ahl kiluu me.

tsmobin meer ba mon exade deek, a gre aan otiab exade  siad exneot wiis aan dam op, wii otiab exfeer teera.  What a waste.

ydeeva aan siad yteneot koe, jjiave aan ian jjiaska exmii aan jeed otawwma.  balnia aan etekateera, haha.

ian ba klinik exjae aan pet aan anauzaan ejj bian otefeed faee aan anauz ba hrtab iati me, a ba kame kaxneot ade ba tialiafonab, wii miasajabnia exora.  kian ejj otepet gre mon, balnia meer monday.

ha, ysin aan mia faee petsa :D

pa santaamead

lena fian ejj ymee-e, a baahl jebeenia wii siad tarr baneot ahl.  ywiis aan katee, ha. :/

expet aan jae ian ba klianik frn hrt wii uuraj me kitokainia, a wwak kaxneot ahl ba sibastyan :/  ejj tepetnia sunday uu mondaynia

auzoi siad :)

auzo fian ymee-e siad tarr. :)  pa ba keneeb exraug fele:, wii ejj kaxovo ba fele: kiab ytade, wii le:ai exahl skra ba ame siad aneot mee-eale:.

jjew iat bafas, wii ysa auzo aan otegre meer jila me aan ba auzo obatokara!

Thursday, November 21, 2013

fian ymee-eto treenui

keed fian daniab kaxbas meer ba mon sokai, wii kian rial exmii.  frn ta dan fian oxoka lenain kaxbas, frn jjelu wii pur wii jjiave aan kian exmii aan yneot wiis aan jae frn ba, iat kaxbas, wii pal sem kian ivib exmi, biab kaxwiis aan sa.

iat yneot sa frn kia fian bamee-e tarr skra ma me. 

a jilatoi fian ymee-e.  treenui fian ymee-eto siad.

ian ba uuraj ta transin exfeed, a balnia aan bian oteneot ahl kaxfeedi.  daniab exneot mii frn lena me, wii fian daniab oxneot bas, skra daniab exneot mii.  awwxaen wii pal rriastarran awwxdam, wi gre aan jeed awwxma, ian safpa ejj ba iamile wii fele: awwxfeed.

jilai skrania yahl, wii kahaminia wiisab siad aan jjew.  ehh

otekatee, balnia aan gre mon meer ba nosr meer aan etemeeaa aan koe, auzo ba tarr fian batemee-enia.   lol

"jjujja wwak batovo, unii siad wwak baneot ahl!"~