Wednesday, March 26, 2014

ba ee ufen me gre ba eelen ushaesi meer ba nosr ba mon le:ia ba le:iamon

fuun jwar fele: miialain oahl wenain wii masab oma aan ahl ubrain fele: ytekantra
fuun jwar ba mada ba ivi ba ruumda ba ivi fuun jwar ba wwiab oma wii ialthan ba awwahl
fuun jwar ba batamal
fuun jwar bee-enuu ba baahl krian,
fuun jwar bee-enuu ba baahl tikita,
fuun jwar bee-enuu ba baahl sem,
fuun jwar bee-enuu ba baahl male:l, fuun jwar
tale:lin wii berisoin bama
le:EE ADA
LE:AGOSABIN LE:EETORA
LE:EE BA IVI
LE:EE DEEVIAT
BEENOB OTAWWLE:LEET NOAT AAN SA FUUN MAN LE:EE
O LE:EE jwar
LE:EE BA IVI
LE:EE BA LENAB LE:EETADE WII BIAB LE:EEMA
LE:EE BA EREKA BA IVI
LE:EE BA LELEG O BIAB AWWTIIR MEER TREEKAA AWW
LE:EE jwar BA NAU BATAEP
LE:EE jwar
LE:EE BA IVI
LE:EE
;E:EE
FUUN
BA
UMAI.


LE:EE jwar BA PA AWW LE:ETEETARASO WWEE JEEMEE
PA AWW LE:EEZEFA
PA AWW LE:EETARA
WIIAB LE:EEKRE
YASTABIN AWW OTIAB LE:EE MA
REPAN AWW OTIAB LE:EEMA
TA IAMAN AWW TA IAMAN TA MAN WWAK OAHL JEEGUU
PA BA MEAD PA AWW PAL BA WWAK LE:EEGRE
LE:EE BA JEEMEE
LE:EE BA ALSO UTESUI
LE:EE BA GATOR UTETOFEI
LE:EE BA KEEMAA
LE:EE jwar
LE:EE BA MADE

LE:EE BA WWIAB DEE TREE DEE JUT DEE AWW IVIN WWIAB LE:EETIAKTA
KERE-EE
LE:EE BA PAN
LE:EE BA TJESAS

LE:EETOKA
USMAI

TEMAB YHAM
SKRA FUUN LE:EE
YSA.
YSA. YSA YSA YSA YSA YSA

LE:EE MADA, LE:EE KASMA
LE:EE ADA LE:EE ADA
LE:EE GEZO
LE:EE KASMALE:LI LE:EE LE:EETU
ZUM NAU YAHL
ZUM NAU YAHL
WII FUUN BA MADE YSA.

YMA
WENA
TEMAB
YHAM
AUNIAB
YSA

Sunday, March 23, 2014

blogda ujaei ba jeemoni

pela wii tsaman o audda jeemennia oahl ushaesin, pa ba natsmao oahl usfeerin

blogdan ussjaein

fele: blogdabin yma ee jae me, wii pa ba sandi oahl jeeguu. otiab mer lee mon ivin ymara, wii iat otema, aan wenai obaahl ba meeaa me aan abe fuun ba sokai wii aan jae jaeb me ;)

balnia aan gre sriitnia pa ba mead ba "fuun op/nuv op" ta miialabin ytehaes, a skra jeeguu ta miialabin yneot tjere aan fe, kia kasa fuun meer sriit teki jeed ytemaale: skra ba leeze me xD

A auzo, zum pa jeeb ba blog ta blogdabin usjaein ytepuutuu ivin aan pa ba aggregator oteneot mee-e tjuraale: wii aan ian ta jutin biab omer oteneot keesara.

Ba treei Ba jeei Ba keei Ba wwori Ba peeni