Sunday, December 21, 2014ake ian me!

Piab otoneot peet
Pian fuun pee daniab otoneot mii
treesai gorasoi
jinab peetekre meer tjere
oahl iat yastan pee bambuin
beeno ba wiwi
wiis buutjale:i
meeyum noati
opeerialale: rialale: rialale:
ee lee miial, wii ee lee skee


Ba pian jwar baneot ora
opeetade ee ba masa


ygree aan feer ba miib a
paelab fele: yham
yahl katjeeri ee miiale:
bal aan pal fov baahl utesai?
jeemaasoi ba mee-e!
a ba yudatabale: iat ytekre
meekab yle:leet iat aan sin
yastabin aan peet
piab pal onj me (katovoi)
Yterialale: rialale: rialale:
ee lee miial wii ee lee skee


Ba pian jwar baneot ora
opeetade ee ba masa ---------------------Tidan kasmale:lin
faee pee, faee me
pa op awwteahl gre sriitnia


pa noia hamadan
otejeegee ta jebeen aww
a peeha opeeneot tale:l


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug ba aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun pee wii me bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee


lee iat neouketi meer kala baahl uketi
pa neotab ejj kasfasi
ba ivi bajeegee
balnia auzoi jeeb ba wwee
a pal me opeeahl ker


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug ba aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun pee wii me bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee


yumatab esle:leet a auzoi
aan raug aenab pee fian
marka pee keei fian sahe iibuui
meer monnia fuun aww bateneot ahl dania


tidan kasmale:lin
oahl jee aan katee
awwahl jee aan katee


Wednesday, December 10, 2014

kart damdani fuun tsmon kineerin


Tsmon kineerin

Feessan utjerein
seja jiifi-i faee man ivin, ee sironeen oa. 2 ¾
sejas hijasi ee japit fenmadi ba. 1
lunssas ee japit fenmadi ba. ½
awwkuus usmami kee, ee sironee ba.l 1
saga umaui ee sironeen oa. 1 ½
kuur ba. 1
usvurit fanila ee japit fenmadi ba. 1

Anauts ba
Ba magreeb ole:eemangree tu otoa. 375 F.

Pa depab keei, ba sejab jiifi-i wii ba sejasab hijasi wii lunssasab ole:.tuum.  Pal mar ba plat ba depab ole:.feer.
Pa depab erini, yes ba awwkuusab wii sagab ole:.ber, tu aan ujami obaahl.  Pa jeeb ba kuurab wii ba usvuritab fanila ole:.le:igas.  Kee gre kee pa sejab ba dep keei pa ba depab erini ole:.le:igas.  

Ba urosab ee tju japit fenmadi ba. 1 ole:.je tu bee-esuubin, wii otiab o bamab faee tsmon ole:.puutuu, giafab obaham.  Ee tsebtan ta bee-esuubin kee ole:eejjelu aan otiab otoplat siad kee.

Meer artedan otoa. 8-10 otiab ole:eered, tu aan otso pal griawan op bamee-e.  Meer artedan otoa. 2 otoahl ufeerin aan otiab feel.

Fuun Linda McClure ushaesi.

http://www.foodnetwork.com/recipes/chewy-sugar-cookies-recipe.html?oc=linkback