Tuesday, September 23, 2014

ee syuda o ba ikuseb ushaesi


Lee kuuithii ba mliiab wii ba iibuub katade le:nial!

English source: http://www.sacred-texts.com/etc/bnm/bnm46.htm


Lee kuuithii wii lee liseethii faee op osahl troukan, wii meer duusniat otian auzo osma, a fii aan fuun ba keeman osjaenia, otian onemale:ig.
“Baahl leezei ba keeman,” kasmale:ii lee liseethii. “Daniab baneot ma faee auzo ba aan biab iad. Biab iat siad kasiadigi, Ba ian ba masa aluu biab batiadra!”
“Kjja le:eele:anee jeedso,” kasmii lee kuuithii, “aan le:eeneot sa ee raug fuun ba santaara ba keeman. Fele: ymii aan awws ta thiian, fuun siad awwsa faee ba, wii aan biab otawwtiadra.”
“Jeeb baneot santaa,” basmale:iira lee liseethii. “Faee ba, kia baahl utjerei aan obama, nau ybas ia! O grawwi batel, wii damdan ba pal nee ta safpan ba bazefa. Kapasi-igi aan le:aneeso wwee awws awwma wii damdabin ba kapasi-igi aan ade ee yumat, jeed bameeaaigra aan jae fuun santaara!”
“Inee aan skra jeeb ba skra biab otawwtiadra,” Lee kuuithii rial kasmii. “Pa skeeb baneot meeaa aan jetaso wwee awws. Daniab baneot raug gado aan bal pa nee ba, wii kapasi-igi aan en aan eega damdabin ba, skra ham aan dam bamale:lig. Jeeguu oahl arasan levin, wiikiasab oma, wii lee le:ithii fuun dan basa, fuun op ba keeman gator bajin.”
“A peeha levi wii wiikiasab kamai peeahl fii aan peedeeva aan ian ba keeman peemeeaa an ora sanab. Kawiisin aan dam, otedam, a fuun aan ma siad daniab oneot sa. Inee jeeguu! Meer jeeb ba tedia otoahl kapein aan katee, a aan ma iat jeeb ba da oneot sa.”
“A wwee bal aan otosa aan nosr batoka, meer aan otian ba mlii wii ba ibuu otiab oneot mee-e aan mii aan mee-e uu nosr batoka?”
“A jeeguu oneot kateeig iat mliibin oahl jee kale:leetigin ia!,” kasmii lee liseethii, “Wii peeha faee me peeneot ahl trouka fii aan piab siad fuun op peetekeesaale:.”
Otian inee aan osnem. Meer ta uurajan op, osahl nera ta ivin, otian fuun ba keeman osnem, wii pal sem, fii aan lee liseethii ba le:yarab kale:aneeig, lee kuuithii ian nee ba grawwi kafeedig. A lee liseethii driazeeb kasle:leet wenai. Aee wii lee kuuithii osahl tasnin wii otian gator fuun keeman osnem.
Monnia ba driazee asbas, “Le:ee Kuuithii ba trouka, bal aan levi peeahl tjura aan le:anee kjja wwee meer ba le:ia?”
“Paelai yahl siad faee lee le:ia!!” Lee Kuuithii kasmale:ii.
“Meer lee mon ivi o grawwi le:eeahl… Bal aan pa ba le:yarab siad le:eeneot meeaa aan jeta?”
“A usa ymeeaa ia,” Lee kuuithii kasmii rial.
“Pa safpa ba ada me oahl dannia midin, oahl a neoduusniatin…” Asmii ba driale:zee wenai, “Wii fuun kian oahl jeegu, yneot sa fele:. Oneot ahl utedamin, a faee sa me siad daniab oneot maig… Bal aan ber me le:eetefeednia aan otiab raug?”
“Ian lee mead ivi ytefeed usbasi,” kasmii lee Kuuithii.
Ba safpa lee Liseethii pal toaara jjujjania kjjai basahl, a jeeguu ta thiiakan osahl jee gre kee wwak pal ba osahl, wii ba driazee wenai ta dabin neoduusniatin otiab ian lee Kuuithii asmee-e. Ka hiakt kassa fuun kian oahl, wii ian ba masa kajin, “Jeeguu ba keeman otiab batele:leet, wii gre ba le:leet bera batesa faee lee thiia!”
Gre jeed ian ae kasbas: “Bal aan ada pee le:agsab daeyuui kale:leet?”
“A ras,” rial asmii ba driazee wenai.
“Bal aan biab yahl ufeeri aan par?”
“Usa a ras.”
Gre aan lee Kuuithii ba le:agsab kasparr, ta neoduusniatin otiab kaseek, wii otiab pa biab kaspuutuu. Gre jeed kasmii, “Le:ian ejj ytefeed, le:ee ba trouka wenai ba nabei, wii le:ian fuun ta grawwi-in ytemii krian.”
Jeeguu pa ba le:agsab osahl upuutuuin neoduusniatin osahlra, inee aan faee op tree basahl ba mlii, wii ba juti basahl ba iibuu. Pal op wii osahl kimlan osahl soiran osahl eerain, wii peradan wii jemaran wii rejilan. A auzoi siad iat faee ta ivin, pal op basle:nial ba beeno ba hel.
Lee Kuuithii ba mliib pal kjjaira pa ba le:yarab kaspuutuu, wii ba iibuub wii ta kimlabin pal meadan op kasruujj. Ta reejilan fasin otiab kasno aan klee audabin ta jjujjan otofas, wii ba beenob hel pa ta pelan biab kasle:nial.
A gre sriitnia ba keeman jeeguu ta ivin a ta daeyuuin otiab bassu. Fuun aan nosr batoka jeeguu ossa, wii fuun ba oka ba mee-e ossa, wii aan ma ee hel osade san. Pa ba le:yarab iat oneot meeaa aan jetaso wwee lee liseethii, a fuun dan oahl midin osania berato wwee lee thiia.

28. Ba skra aan lee lesa le:leetka jaen kaahl

28. Ba skra aan lee lesa le:leetka jaen kaahl -----


Le:ia jeeb ba nau lee lesa keei kasahl wii erati, wii brasab gator kasma. Meer jeed ba nau pa graoja kasmest, pal mead hetui, wi skra jeed kiab gre kala kiab kasle:nial.
A ohii ba tasni lee lesa, lee tikitsa, basahl aan kiab eek wii aan kiab kre dee mead ian juti aan ba priiab okameeaa aan raug, aan okameeaa aan tsiald. Monnia, Jjewuu otiab asraug meer jeed ba ma, wii skra masra asaen.
Meer ba tedia, le:ithii-i asahl, wii ber op asle:anee, wii gre aan sosale:i kasahl lee tikitsa, lee lesab wii aee askre, tu neaa op.
Inee aan ba yeekee basahl iat usmai, so jeeguu osbamo aan raug biab, a meer aan Jjewuu ian lee lesa aspe aan jae, atian gator kasmeeaa aan mii rial. Fuun ma ka ugreji, kiab pa ba kaevab asmia, wii pa ba kiab kasbuutj skra ugrej ka. Ufei baahl ia aan gus baneot oka uuraj ber lee jwar! Gre aan fovi asahl, meer kala ba orob ka ba treei kasma.
Lee tikitsa jeed asbra, wii bian asfeed aan atian manfe, wii gre jeed jeeguu ossa aan ba mead pal ba lee lesa kasyum faee ivi ta jee basahl mead auzoi, wii pal wwak ker osma ta safpabin. Gre iat jeeb ba nau jeeguu ta jee oahl ussuin pal mead berai- tree baahl usui, inee ba juti.
A auzo, lee lesa kasmeja aan skra ba ham ka fuun mii ba uurajab ber lee jwar bastu, aan kiab katema jaekeem ba siad kasai faee ta ivin. Kian sanab kasora aan jae, wii miibin kasuuraj.
Ta gezon ka oahl pa lunun usmesin, pa jeeguu mii baahl upuutuui pa ta ivin- fii aan otian le:eeteraug, ta gezobin le:eeteraug, pa biab karuumin! Skra jeed lee lesan ivin oahl eren ba mii, skra otian baahl usorai lee jae iat le:ia lee mes op.
Monnia, ba uuraj lee lesa basahl jeeso erini, wii jeedsoi basahl ba tju ta lunun, aan dee tree dee jut otiab osrep aan dam. Pat, pat! Meer rep jeed ba oka, ian lee lesa basneot keesa, skra faee ka yesi basahl siad aan otiab zeb, a gre sriitnia meer aan ba lunu basahl eriniso wwee ba reejil op, inee aan rerda basahlra.
Skra aan lee lesa jeedso eerain otiab kasle:leet, ba lunu erini baszefa iat wii iat, wii skra aan jeedso eerain osahl ta lunun keein, gre sriitnia lee ivi kassa fuun ba Da Neoduusniati Lee Lesa. A usai lee ivi bian kasfeed aan biab raug- lunu basahl, jeedso erini wwee reejil, wii usa baahl aan jeeguu apain osahl.
Faee op midin oswiis aan aan pat ba lunub, siadin pal griawan ba ostreej (a usa baahl aan ber op ostreej ba Nuukiam wii Jjewuu) wii iat jutin oswiisra aan ade ialthab ba aud kabrele:i ba lunu aan biab kre ian gezon op.
Lee tikitsa, tu sosale:ra basle:anee, aspera aan fadis aan eelsol biab otoneot res, wii auzo asma, a lee Keemaa keei pa biab bastek ee tsebta ba.
PAT!! O ta ivin baspat, wii miin eerain wii jaen gre kala eerain dee ba osle:anee. Ee ialth baahl tree lee arasa ivi basahl uvesi, gado lee keemaa, ba ee ba brele: basahl ule:iji! Gre iat jeeb ba mon, lee arasa ivi bale:leet jaeb baahl ree faee ba jiav ba, wii fuun ta siadin ba bafe, a lee Keemaa eerain gre eerain bale:leet, wii dee tree dee jut hiakt oneot fe, iat fii aan eelsol fuun jae berai osa.
Skra fuun ba sem ba lunu ossa, ian fov osfeed ta siadin ivin, wii ber op ba Nuukiam wii Jjewuu osfeed, wii pal ba reeji iat osahl nu lee lesa wii lee tikitsa.
Pa ba reejil lee leesa ba wiikiasab kamai iat kasle:leet nu orob skra ugrej, skra aan ba uurajab ka fuun lunun osahl fuun jaen wii miin biab kasket ivi. Ian lee lesa asfeed lee tikitsa aan kian mahe, a meer ba le:anee ae, ta le:agan ae ba toaab ba kaev osle:igas, wii lunubin naebin osma.
Lee lesa otiab kasuuraj, wii meer ta man ae ivin aan feed kian, siadin iat ama, wii otiab lee lesa katuuraj. Sriitnia ba tju op baahl ejj tjurai, a lee lesa kiab kakeesa fuun op aan ba tju siad obaneot ahl neosafi.
Fii aan ba tju op baahl ejj tjurai, tree fuun op biab kateek, wii biab pa ba priiab kaveel, wii gre pat ba mii nabei uu musa nabei uu jae nabei baahl umesi- wii skra jeed fuun lee lesa awwmii aan kaahl “le:leetka jaen”.

Monday, September 15, 2014

Sedna roamed the deep - pa uveen astsiald


Pa uveen astiald
ba feeli, ussorei
 fuun unu kamas a kia

dee ufen ae osyum
gezon jeman ba reej
 onaha ba has kajjewi

 otian bee-enuub asmee-e
 dapiasan osmee-e
kataenin ee aud yeeaa asuunani

dee ufen ae osyum
pa reej gre sem op katejjewin
fassoin wii natulin

 otian bee-enuub asmee-e
wii piaspiasan osmee-e
 fuun deelewan ae pa has kasain

 dee ufen ae osyum
 faee ta ivin erinin siad
 opin wii grelinso wwee vur kaev

 otian bee-enuub
asmee-e wii daunan osmee-e
fiasabin ofeed erinab otjere